Mateřské školy Kopřivnice, p. o.

Mateřské školy Kopřivnice
Krátká 1105
742 21 Kopřivnice

tel. 556 813 305

ms-kratka@koprivnice.org

Popis projektu Projektový tým

Výstupy z projektu:

Tisková zpráva Dotazník Zásobník nápadů Ověřující organizace Odkazy a literatura

Projekt SIPVZ Umíme si s nadáním poradit?

Anotace projektu SIPVZ č. 1156P2006

Cílem projektu je převést do elektronické formy dotazník "Posuzovací škála nadaných dětí" využívaný v mateřských školách pro zjišťování a diagnostiku nadaných dětí.

Dotazník ve formátu xls i html bude doplněn metodickým i technickým návodem a pracovními listy využitelnými při hodnocení dětí. Dále bude vytvořen elektronický zásobník metodických listů s činnostmi pro nadané děti.

Všechny tyto výstupy z projektu budou zveřejněny na souběžně vznikajících www stránkách školky.

Popis projektu

Dva hlavní důvody, proč pomáhat nadaným dětem realizovat jejich potenciál:

 • individuální: každá lidská bytost by měla mít možnost dosáhnout plného rozvoje své osobnosti.
 • společenský: ačkoli se nadání týká jednotlivců, je také ,,národním bohatstvím" a budoucnost každé společnosti závisí na rozvoji potenciálu její mladé generace. Žádná společnost si nemůže dovolit jej promarnit.
 • ( prof. Joan Friemenová: Gifted Childern Grown Up, London 2001)

  Teprve v posledních dvou letech je v platnosti legislativa, která specifikuje vzdělávací možnosti a přístup k nadané dětské populaci v České republice.

  Tato problematika je zakotvena i ve Vyhlášce č.23/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

  Zásadní význam pro otázku vzdělávání nadaných žáků u nás mají tyto dokumenty: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

  V RVP PV je doporučení k problematice výchovy a vzdělávání nadaných dětí následující:

  "Rámcovost RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky."

  Projekt hledání nadaných dětí v kopřivnických mateřských školách vznikl počátkem roku 2005 z potřeby Mateřských škol Kopřivnice seznámit učitelky s problematikou nadaných předškoláků. Na doporučení Pedagogicko psychologické poradny v Novém Jičíně a pod jejich odborným vedením byly učiněny následující kroky:

  • absolvování cyklu přednášek a seminářů
  • pracovnice MŠ prováděly a vyhodnocovaly screening - zpracováním dotazníku Posuzovací škála chování dětí předškolního věku ve všech kopřivnických pobočkách MŠ
  • výsledky vyhodnotily a statisticky zpracovaly, byly prezentovány na semináři.

  Cílem projektu je využít při těchto aktivitách informační a komunikační technologie, jak nám doporučili i pracovníci PPP, kteří s použitím jejich dotazníku souhlasí.

  Nejprve převedeme do elektronické formy samotný dotazník v rozsahu 22 otázek. Měl by být k dispozici jak na www stránce, tak i bez přístupu k internetu jako soubor MS Excel. Záměrem je zjednodušení a sjednocení postupu při práci s dotazníkem, pracovnice budou pouze zadávat body a dotazník je bude automaticky počítat. Dotazník bude vybavený i elektronickou nápovědou.

  Následovat bude zpracování 12 pracovních listů k intelektové části dotazníku s návodem pro učitelky při posuzování dětí a jejich převedení do elektronické podoby. K vytipovaným otázkám bude pro učitelky vytvořena nabídka 2 - 4 pracovních listů napomáhajících identifikaci schopností dítěte.

  Dále chceme zpracovat v elektronické formě 5 dílčích metodických postupů pro identifikování nadaných dětí dle PhDr. Lenky Hříbkové,CSc, týkajících se oblastí vědy a zkoumání, kreativity a rozvoje intelektu dětí.

  Posledním krokem bude vytvoření nabídky 20 metodických listů s tvořivými činnostmi pro nadané děti v souladu s RVP PV. Metodické listy budou obsahovat hry , činnosti a pracovní listy s popisem metodického postupu a cílové oblasti, na kterou je činnost zaměřena ( kreativita, zkoumání, logické myšlení, jazykové schopnosti...). Záměrem je vyhledávání, podněcování a rozvoj nadaných dětí a vytvoření podmínek pro učitelky ke zkvalitnění práce s těmito dětmi. V současné době je každá pobočka mateřské školy vybavena 1 PC stáří do 5 let, využívaným vedením školy a 1 PC nad 5 let stáří pro činnosti s dětmi.

  Projekt předpokládá rozšíření stávajícího technického vybavení mateřských škol (modernizaci PC, software pro děti a připojení na vysokorychlostní internet). V rámci vlastního podílu umožníme také proškolení další pracovnice v IPPP Praha, zakoupíme odbornou literaturu k tématu, doplníme software a zřídíme www stránky.

  Pro zajištění hladkého průběhu projektu budeme během jeho realizace spolupracovat s pracovníky PPP v Novém Jičíně a s metodikem ICT KVIC Nový Jičín.

  Co dodat závěrem?

  "Ignorováním talentů ztrácí i společnost. Ztrácí tvořivé vůdčí osobnosti ve vědě, umění, politice a získává frustrované odpadlíky ze škol, společnosti, veřejného živita a někdy i ze života vůbec."

  ( Erica Landau, zakladatelka Institutu pro nadané a talentované děti, Tel Aviv )