Jak dopadl dotazník... Tisk
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 03 Říjen 2014 09:49

 

JAK DOPADL DOTAZNÍK? aneb Co si přejí rodiče

 

V září 2014 dostali rodiče dětí, navštěvujících organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., „Dotazník pro zvídavé rodiče“. Celkem se rozdalo necelých 680 dotazníků. Zpět k pedagogům se vrátilo 314 vyplněných dotazníků. Návratnost byla tedy 46, 2 % .

Dotazník byl sestaven ze tří otázek. Rodičům byla dána možnost volných i uzavřených odpovědí. Cílem dotazníku bylo seznámit rodiče s nabídkou speciálně pedagogické péče v mateřských školách a zjistit, které aktivity speciálních pedagogů rodiče již využívají, a které se jim zdají být pro jejich děti zajímavé. Zjistit zájem rodičů o besedy speciálních pedagogů a případně o jaká témata se rodiče zajímají, jaké problémy chtějí s odborníky probrat.

Pomocí dotazníku jsme také chtěli zjistit, jakým způsobem se k rodičům dostaly informace o působení speciálních pedagogů v organizaci Mateřských škol Kopřivnice p.o.

Následující tabulka shrnuje odpovědi ze všech devíti mateřských škol.

 

Název: ORGANIZACE MŠ KOPŘIVNICE

Nabídka speciálních pedagogů

Celkový výsledek v %

počet

stejných

odpovědí


1.

Koordinace logopedické péče v MŠ

148 47, 1 %

2.

Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a následná

péče o ně

95 30, 3 %

3.

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

do kolektivu běžných tříd MŠ, individuální přístup

k nim a speciálně pedagogické péče o ně.

59 18, 8 %

4.

Posouzení školní zralostí a pomoc s přípravou do školy

156 49, 9 %

5.

Individuální práce s dítětem, které jeví znaky specifických poruch učení, před jeho nástupem do školy

65 20, 7 %

6.

Konzultace - osobně, emailem, telefonem

82 26, 1 %

7.

Informace na webových stránkách MŠ Kopřivnice

19 6, 1 %

8.

Jsme tady pro vás a vaše dítě, kdykoli si nebudete jisti

22 7, 0 %

Nabídka besed pro rodiče - témata

Celkový počet stejných odpovědí

Výsledek v % , ze všech dotazníků

1

Školní zralost

157

50 %

2

Dítě s předpokladem nadání

116

36, 9 %

3

Rozvoj řeči u dětí předškolního věku

159

50, 6 %

Odkud se rodiče dozvěděli o činnosti speciálních pedagogů v MŠ

Celkový počet stejných odpovědí

Výsledek v % , ze všech dotazníků

1

Z domovské MŠ

93

29, 6%

2

Na webových stránkách organizace

24

7, 6 %

3

Nevíme o nabídce speciálně pedagogické péče pro naše dítě

5

1, 6 %

4

Z informační schůzky, organizované na domovské MŠ

18

5, 7 %

5

Od pedagogů domovské MŠ

45

14, 3 %

6

Vlastní zkušenost rodičů (pedagog MŠ, starší sourozenec)

2

0, 6 %

7

Z dotazníku

28

8, 9 %

8

Od přátel, kamarádů a ze zkušenosti jiných maminek

7

2, 2 %

9

Z nástěnky v MŠ

7

2, 2 %

10

Z jiných zdrojů - KTK, VOŠ

2

0, 6 %


 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že největší zájem rodičů z nabídky speciálních pedagogů je o posouzení školní zralosti, logopedickou péči v mateřských školách a vyhledávání dětí s předpokladem nadání a následná péče o ně. Naopak nejméně rodičů projevilo zájem o informace na webových stránkách MŠ Kopřivnice. Z vyjádření rodičů také vyplynulo, že jsou spokojeni s nabídkou speciálně pedagogické péče, že se jim nabídka líbí a zdá se jim úplná. Ojediněle se rodiče vyjádřili, že nabídky nevyužijí (6x).

Téma besed zaznamenalo u rodičů nejvíce ohlasů, z nabídky speciálních pedagogů se s největším zájmem setkala beseda na téma: Rozvoj řeči u dětí předškolního věku. Zájem projevilo 50,6% dotázaných. Rodiče si sami psali o témata úzce související s rozvojem řeči, jako vlastní náměty na besedu (viz. rozvoj slovní zásoby, vady řeči). S velkým zájmem se také setkala beseda na téma: Školní zralost - 50%. Rodiče doplnili návrhy o téma: Poruchy učení, Dřívější nástup do ZŠ, Poruchy pozornosti a trénink soustředění, Posuzování školní zralosti, Co všechno musí dítě umět před nástupem do ZŠ, lateralita, tělesný rozvoj. Pozitivně se také jeví reakce rodičů na besedu s názvem Dítě s předpokladem nadání - 36,9 %.

Rodiče sami napsali návrhy na besedy, dle svých potřeb a potřeb svých dětí: Osobnost dítěte a jeho rozvoj (sociální zralost, empatie, citlivost) - 4x, Adaptace dětí na prostředí MŠ - 3x, Cizí jazyk u dětí předškolního věku - 3x, Výchova dětí, nastavení hranic u dětí - 2x, Sourozenecké vztahy, rivalita - 2x, Motivace k činnosti - 1x, Beseda s psycholožkou Kvasničkovou - 2x, Jak zvládnout "BOOM" provázený v kolektivu dětí, ať už PC hry, televizní hrdinové různých seriálů - 1x, Závislost dítěte na matce - 1x.

O činnosti speciálních pedagogů organizace a jejich nabídce se nejvíce rodičů dozvědělo formou: informací z domovské mateřské školy (29, 6%), od pedagogů domovské mateřské školy (14,3%) a z dotazníku, který vyplňovali (8,9%).

Evaluace „Dotazníku pro zvídavé rodiče“ bude předána vedoucím pracovníkům organizace Mateřských škol Kopřivnice a speciálním pedagogům ke společnému vyhodnocení a usměrnění nabídky směrem k potřebám rodičů a dětí. S výsledky budou seznámeni i pedagogové Mateřských škol Kopřivnice p.o. a rodiče.

 

 

Dotazníky zpracoval tým speciálních pedagogů:

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

 

V Kopřivnici: září 2014

 

Aktualizováno Pátek, 03 Říjen 2014 10:11