Speciálně pedagogická péče Tisk
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Čtvrtek, 25 Říjen 2018 00:00

 

 

Preventivní programy v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

Mateřské školy Kopřivnice p.o. organizují v průběhu školního roku několik preventivních programů, které pomáhají při zajišťování péče o zdravý psychomotorický vývoj dětí v mateřských školách.

 

Preventivní programy mají na starost pedagogové a speciální pedagogové v organizaci a účastní se jich všechny děti, které mateřské školy navštěvují. Cílem preventivních opatření v MŠ je zajistit zdravý psychomotorický vývoj dětí v MŠ.

 

Časový harmonogram:

Září- říjen: Adaptační období -zvykání si na nové prostředí, nové podmínky, novou třídu, nová školka, noví lidé. Sledujeme schopnost dětí adaptovat se na nové podmínky. Paní učitelky ve školkách pomáhají ve spolupráci s rodiči optimalizovat nástup dětí do mateřské školy. V některých školkách je rodičům nabízen adaptační program, který přímo počítá s účastí rodičů na "zvykání si na školku". Děláme vše pro to, aby adaptace byla příznivá a bezproblémová pro každé dítě, které do mateřské školy nastupuje.

Říjen-listopad: Logopedická depistáž I.- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči. Mateřskou školu navštíví speciální pedagog a s každým dítětem starším 4 let provede krátké povídání za účelem monitorování jeho řečového vývoje. V případě zjištění komunikačních obtíží u dítěte doporučí rodičům návštěvu logopedické poradny. V některých mateřských školách pracují logopedické asistentky, které pravidelně monitorují úroveň řečového vývoje dětí a (pokud je to potřeba) informují rodiče o nutnosti návštěvy logopedické poradny. Záleží nám na tom, aby děti odcházely do základních škol a jejich řečový vývoj byl dokončen,  byl zdravý a správný.

Listopad- prosinec: Screening nadání-s použitím posuzovací škály metody CGS vyhledáváme nadané děti v našich mateřských školách ve věkové skupině od 5 do 6 let. Cílem tohoto hledání je umožnit nadaným dětem využívat optimálně svůj intelektový potenciál, harmonizovat vzdělávací podmínky a připravit cestu do základní školy. Screening nadání slouží pouze jako identifikační nástroj. K tomu, aby nadání bylo u dítěte diagnostikováno, je třeba spolupracovat s pedagogicko- psychologickou poradnou. V mateřských školách intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvářeli kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí s předpokladem nadání.

Prosinec- leden: Sluchový screening- ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči a sluchu provádíme jednoduché bezplatné vyšetření sluchu u dětí, jejichž rodiče o vyšetření požádají a podepíší písemný souhlas. Vyšetření trvá několik minut, je neinvazivní a bezbolestné, probíhá v mateřské škole a výsledkem je zpráva, která v případě potíží u dítěte doporučuje návštěvu odborného lékaře. Pomocí screeningu se nám podařilo odhalit několik skrytých sluchových vad u dětí v předškolním věku a mohla být okamžitě zahájena diagnostika a léčba, čím jsme prospěli celkovému psychomotorickému vývoji těchto dětí.

Leden- únor: Monitorování školní zralosti u předškolních dětí- z důvodu optimálního posouzení úrovně školní zralosti a připravenosti jsme v každé mateřské škole sdružili všechny předškolní děti do předškolní třídy. Paní učitelky pečlivě vyhodnocují úroveň školních dovedností dětí a individuálně konzultují s jejich rodiči  možnost odkladu školní docházky. Předcházíme tak rizikům školní neúspěšnosti dítěte a problémům spojených s předčasným zaškolením nezralého dítěte. V případě návrhu na odklad školní docházky spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou.

Březen- duben: Logopedická depistáž II.

V budoucnu připravujeme screening zrakových vad a grafomotorických obtíží.

Za tým speciálních pedagogů zapsala: Mgr. Alena Pokorná

 

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120, 730 543 671


Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Pionýrská, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


 

Speciálně pedagogická péče

v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.


V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. zajišťuje speciálně pedagogickou péči tým speciálních pedagogů:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Co Vám a Vašim dětem nabízíme:

· Koordinace logopedické péče v Mateřských školách Kopřivnice:

- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči

- koordinace práce logopedických preventistů na jednotlivých MŠ

- náměty, pomůcky a nápady při využívání logopedických koutků na

jednotlivých mateřských školách

- spolupráce s klinickými a školskými logopedy

- spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Ostravě a ve Frýdku-Místku

- spolupráce s mateřskými školami Moravskoslezského kraje, jež mají logopedické třídy

· Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a péče o děti s nadáním:

- vyhledávání dětí s předpokladem nadání

- poradenství pro rodiče

- spolupráce s poradenským zařízením

- vypracování a vedení individuálního vzdělávacího plánu

- setkání rodičů nadaných dětí mezi sebou navzájem, sdílení zkušeností, konzultace se speciálními pedagogy a dalšími odborníky (v rámci Klubu rodičů nadaných dětí)

- příprava prostředí pro maximální možný rozvoj potenciálu dětí

- individuální přístup a speciálně pedagogické intervence

· Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole:

- permanentní sociální interakce

- intenzivní spolupráce s učitelkami na jednotlivých mateřských školách při vzdělávání dětí se speciálními potřebami

- uplatňování nejmodernějších vzdělávacích metod, které vedou k rozvoji dětí

- spolupráce s poradenskými zařízeními

- diagnostika a rediagnostika dětí

- pravidelné výchovně vzdělávací intervence

- konzultační a poradenská činnost pro rodiče o optimálních metodách a postupech práce s dítětem

· Posouzení školní zralosti a pomoc s přípravou do školy:

- oblast motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, kresba, vizuomotorika, lateralita)

- sluchové vnímání a paměť (sluchová diferenciace, vnímání figury a pozadí, úroveň naslouchání, vnímání rytmu, sluchová analýza a syntéza)

- zrakové vnímání a paměť (zraková diferenciace, vnímání figury a pozadí, zraková analýza a syntéza)

- oblast řeči

- časoprostorová orientace

- základní matematické představy (porovnávání, třídění, řazení, tvary, množství)

· Podpora- v případě potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky nebo Vás na ně nasměrujeme

· Konzultace - osobně, emailem, telefonem

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120, 730 543 671

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Pionýrská, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Duben 2020 09:23