Přihlášení/Odhlášení
Poradna pro rodiče
Speciálně pedagogická péče PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Čtvrtek, 25 Říjen 2018 00:00

 

 

Preventivní programy v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

Mateřské školy Kopřivnice p.o. organizují v průběhu školního roku několik preventivních programů, které pomáhají při zajišťování péče o zdravý psychomotorický vývoj dětí v mateřských školách.

 

Preventivní programy mají na starost pedagogové a speciální pedagogové v organizaci a účastní se jich všechny děti, které mateřské školy navštěvují. Cílem preventivních opatření v MŠ je zajistit zdravý psychomotorický vývoj dětí v MŠ.

 

Časový harmonogram:

Září- říjen: Adaptační období -zvykání si na nové prostředí, nové podmínky, novou třídu, nová školka, noví lidé. Sledujeme schopnost dětí adaptovat se na nové podmínky. Paní učitelky ve školkách pomáhají ve spolupráci s rodiči optimalizovat nástup dětí do mateřské školy. V některých školkách je rodičům nabízen adaptační program, který přímo počítá s účastí rodičů na "zvykání si na školku". Děláme vše pro to, aby adaptace byla příznivá a bezproblémová pro každé dítě, které do mateřské školy nastupuje.

Říjen-listopad: Logopedická depistáž I.- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči. Mateřskou školu navštíví speciální pedagog a s každým dítětem starším 4 let provede krátké povídání za účelem monitorování jeho řečového vývoje. V případě zjištění komunikačních obtíží u dítěte doporučí rodičům návštěvu logopedické poradny. V některých mateřských školách pracují logopedické asistentky, které pravidelně monitorují úroveň řečového vývoje dětí a (pokud je to potřeba) informují rodiče o nutnosti návštěvy logopedické poradny. Záleží nám na tom, aby děti odcházely do základních škol a jejich řečový vývoj byl dokončen,  byl zdravý a správný.

Listopad- prosinec: Screening nadání-s použitím posuzovací škály metody CGS vyhledáváme nadané děti v našich mateřských školách ve věkové skupině od 5 do 6 let. Cílem tohoto hledání je umožnit nadaným dětem využívat optimálně svůj intelektový potenciál, harmonizovat vzdělávací podmínky a připravit cestu do základní školy. Screening nadání slouží pouze jako identifikační nástroj. K tomu, aby nadání bylo u dítěte diagnostikováno, je třeba spolupracovat s pedagogicko- psychologickou poradnou. V mateřských školách intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvářeli kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí s předpokladem nadání.

Prosinec- leden: Sluchový screening- ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči a sluchu provádíme jednoduché bezplatné vyšetření sluchu u dětí, jejichž rodiče o vyšetření požádají a podepíší písemný souhlas. Vyšetření trvá několik minut, je neinvazivní a bezbolestné, probíhá v mateřské škole a výsledkem je zpráva, která v případě potíží u dítěte doporučuje návštěvu odborného lékaře. Pomocí screeningu se nám podařilo odhalit několik skrytých sluchových vad u dětí v předškolním věku a mohla být okamžitě zahájena diagnostika a léčba, čím jsme prospěli celkovému psychomotorickému vývoji těchto dětí.

Leden- únor: Monitorování školní zralosti u předškolních dětí- z důvodu optimálního posouzení úrovně školní zralosti a připravenosti jsme v každé mateřské škole sdružili všechny předškolní děti do předškolní třídy. Paní učitelky pečlivě vyhodnocují úroveň školních dovedností dětí a individuálně konzultují s jejich rodiči  možnost odkladu školní docházky. Předcházíme tak rizikům školní neúspěšnosti dítěte a problémům spojených s předčasným zaškolením nezralého dítěte. V případě návrhu na odklad školní docházky spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou.

Březen- duben: Logopedická depistáž II.

V budoucnu připravujeme screening zrakových vad a grafomotorických obtíží.

Za tým speciálních pedagogů zapsala: Mgr. Alena Pokorná

 

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120, 730 543 671


Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Pionýrská, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


 

Speciálně pedagogická péče

v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.


V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. zajišťuje speciálně pedagogickou péči tým speciálních pedagogů:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Co Vám a Vašim dětem nabízíme:

· Koordinace logopedické péče v Mateřských školách Kopřivnice:

- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči

- koordinace práce logopedických preventistů na jednotlivých MŠ

- náměty, pomůcky a nápady při využívání logopedických koutků na

jednotlivých mateřských školách

- spolupráce s klinickými a školskými logopedy

- spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Ostravě a ve Frýdku-Místku

- spolupráce s mateřskými školami Moravskoslezského kraje, jež mají logopedické třídy

· Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a péče o děti s nadáním:

- vyhledávání dětí s předpokladem nadání

- poradenství pro rodiče

- spolupráce s poradenským zařízením

- vypracování a vedení individuálního vzdělávacího plánu

- setkání rodičů nadaných dětí mezi sebou navzájem, sdílení zkušeností, konzultace se speciálními pedagogy a dalšími odborníky (v rámci Klubu rodičů nadaných dětí)

- příprava prostředí pro maximální možný rozvoj potenciálu dětí

- individuální přístup a speciálně pedagogické intervence

· Pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole:

- permanentní sociální interakce

- intenzivní spolupráce s učitelkami na jednotlivých mateřských školách při vzdělávání dětí se speciálními potřebami

- uplatňování nejmodernějších vzdělávacích metod, které vedou k rozvoji dětí

- spolupráce s poradenskými zařízeními

- diagnostika a rediagnostika dětí

- pravidelné výchovně vzdělávací intervence

- konzultační a poradenská činnost pro rodiče o optimálních metodách a postupech práce s dítětem

· Posouzení školní zralosti a pomoc s přípravou do školy:

- oblast motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, kresba, vizuomotorika, lateralita)

- sluchové vnímání a paměť (sluchová diferenciace, vnímání figury a pozadí, úroveň naslouchání, vnímání rytmu, sluchová analýza a syntéza)

- zrakové vnímání a paměť (zraková diferenciace, vnímání figury a pozadí, zraková analýza a syntéza)

- oblast řeči

- časoprostorová orientace

- základní matematické představy (porovnávání, třídění, řazení, tvary, množství)

· Podpora- v případě potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky nebo Vás na ně nasměrujeme

· Konzultace - osobně, emailem, telefonem

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120, 730 543 671

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Pionýrská, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Duben 2020 09:23
 
Přednášky pro rodiče na téma: Školní zralost a připravenost PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Pondělí, 05 Říjen 2015 20:53

Blíží se zápisy do základních škol a to je čas, kdy rodiče i pedagogové přemýšlejí, zda jsou naše děti na vstup do ZŠ dostatečně připraveny.

A právě proto chystáme jako každý rok povídání pro rodiče na toto téma v každé mateřské škole naší organizace.

Zveme všechny rodiče na společné povídání "O školní zralosti a připravenosti" s našimi speciálními pedagogy, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Pokud Vám, milí rodiče, nevyhovuje termín přímo ve Vaší školce, využijte možnosti poslechnout si přednášku na některé z jiných školek.

MŠ JEŘABINKA 18. ledna 2017  v 15.30 hodin      Mgr. Alena Pokorná

MŠ FRANCOUZSKÁ 23. ledna 2017  v 15.30 hodin     Mgr. Alena Pokorná

MŠ I. ŠUSTALY 24. ledna 2017   v 15.30 hodin     Mgr. Alena Pokorná

MŠ ZÁHUMENNÍ 31. ledna 2017    v 15.00 hodin      Mgr. Alena Pokorná

MŠ KRÁTKÁ 6. února 2017  v  15.15 hodin         Mgr. Alena Pokorná

MŠ LUBINA 25. ledna 2017   v 15.30 hodin            Mgr. Markéta Fišerová

MŠ ČESKÁ 26. ledna 2017   v 15.00 hodin        Mgr. Markéta Fišerová

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 


Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 736 503 179

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120

 

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Česká, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 069 399

 

HLAVIČKA JE TADY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE JIŽ TŘETÍM ROKEM

Hlavička- kroužek speciálně pedagogické péče pro děti a jejich rodiče- pracuje v kopřivnických školkách již třetím rokem

Od října 2016 se opět otevírá v MŠ Jeřabinka a v MŠ Česká kroužek pro děti a jejich rodiče - Hlavička.

V MŠ Jeřabinka se kroužek věnuje předškolním dětem, jejich přípravě na školu a rozvoji kompetencí ke zvládání psaní, čtení a počítání. V MŠ Česká se kroužek věnuje logopedické prevenci, rozvoji komunikativních kompetencí dětí. Oba kroužky mají 10 lekcí a vedou je speciální pedagogové. Další cyklus začíná v lednu a ještě stále jsou volná místa. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.

Kontakt:

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 736 503 179

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120

 

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Česká, Kopřivnice

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 069 399

 


Aktualizováno Úterý, 19 Září 2017 15:37
Celý článek...
 
Přednášky pro rodiče: O školní zralosti a připravenosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová   
Pátek, 03 Říjen 2014 10:12

Leden 2016

Také letos v lednu  proběhly na všech mateřských školách přednášky o školní zralosti a připravenosti. Účast rodičů byla rekordní, což svědčí o tom, že rodiče mají velký zájem o pohodový vstup svých dětí do základní školy.

Přejeme všem předškoláčkům radostný zápis a ať jim to těšení do školy rychle utíká!

 

 

 

 

 

Kroužek pro děti, které se chystají do školy, a pro jejich rodiče: HLAVIČKA

HLAVIČKA - je název kroužku speciálně pedagogické péče pro děti, které se chystají do školy, a pro jejich rodiče.

 

Od začátku října běží ve dvou školkách naší organizace speciálně pedagogický kroužek: HLAVIČKA.

 

Jedná se o MŠ Česká - vždy v pondělí od 15.30 do 16.30 hodin

a MŠ Jeřabinka - vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.

Tyto kroužky vedou speciální pedagogové, kteří na těchto školkách působí, a kterým se zdálo, že některé děti potřebují pro zdravý start do školy ještě něco jiného, než jim může každodenní školka nabídnout. A hlavně- v kroužku si lámou svoje hlavy také rodiče! Je to proto, že někdy prostě potřebujeme mámu a tátu k tomu, abychom něco procvičili, něco překonali nebo něco obtížného zvládli.

Speciální pedagog pracuje s dětmi i s rodiči, vede aktivity k procvičování zrakového, sluchového vnímání, procvičuje prostorovou orientaci, orientaci na těle i v prostoru. Radí, jak pracovat s dítětem, které má zkříženou lateralitu, dává podněty pro úpravu prostředí levákům- jaké pomůcky nakoupit, jak upravit pracovní místo. Rozvíjí předmatematické představy, cíleně pracuje s dětmi, které mají v rodině genetické zatížení specifických poruch učení. S neklidnými dětmi procvičuje a trénuje pozornost, cíleně pracuje na prodloužení doby soustředění. A mnoho dalšího. Hlavičky se zahřívají nejen dětem, ale i jejich rodičům. Ale výsledky se již dostavují! Dětem se daří, dělají pokroky, protože do kroužku jich chodí maximálně osm. Paní učitelka má na ně spoustu času a hlavně- prožívají to společně se svými rodiči. A to je opravdu smysluplně strávený čas!

Docházka do kroužku je domluvená na tři měsíce, přibližně 10 lekcí. Potom se rodiče rozhodnou, zda chtějí pokračovat, nebo zda dají prostor zase jiným dětem, které chtějí intenzivní přípravu do školy také prožít! Další skupina začíná v lednu. Těšíme se!

 

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog, MŠ Česká

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog, MŠ Jeřabinka

 

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

MŠ Česká, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 556 812 097

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 069 399

 

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

Telefon do MŠ: 556 813 102

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mobil: 739 584 120


 

Jak dopadl dotazník - aneb Co si přejí rodiče

V září 2014 dostali rodiče dětí, navštěvujících organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., „Dotazník pro zvídavé rodiče“. Celkem se rozdalo necelých 680 dotazníků. Zpět k pedagogům se vrátilo 314 vyplněných dotazníků. Návratnost byla tedy 46, 2 % .

Dotazník byl sestaven ze tří otázek. Rodičům byla dána možnost volných i uzavřených odpovědí. Cílem dotazníku bylo seznámit rodiče s nabídkou speciálně pedagogické péče v mateřských školách a zjistit, které aktivity speciálních pedagogů rodiče již využívají, a které se jim zdají být pro jejich děti zajímavé. Zjistit zájem rodičů o besedy speciálních pedagogů a případně o jaká témata se rodiče zajímají, jaké problémy chtějí s odborníky probrat.

Pomocí dotazníku jsme také chtěli zjistit, jakým způsobem se k rodičům dostaly informace o působení speciálních pedagogů v organizaci Mateřských škol Kopřivnice p.o.

 

Aktualizováno Úterý, 19 Září 2017 15:37
Celý článek...
 
Jak dopadl dotazník... PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Maková   
Pátek, 03 Říjen 2014 09:49

 

JAK DOPADL DOTAZNÍK? aneb Co si přejí rodiče

 

V září 2014 dostali rodiče dětí, navštěvujících organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., „Dotazník pro zvídavé rodiče“. Celkem se rozdalo necelých 680 dotazníků. Zpět k pedagogům se vrátilo 314 vyplněných dotazníků. Návratnost byla tedy 46, 2 % .

Dotazník byl sestaven ze tří otázek. Rodičům byla dána možnost volných i uzavřených odpovědí. Cílem dotazníku bylo seznámit rodiče s nabídkou speciálně pedagogické péče v mateřských školách a zjistit, které aktivity speciálních pedagogů rodiče již využívají, a které se jim zdají být pro jejich děti zajímavé. Zjistit zájem rodičů o besedy speciálních pedagogů a případně o jaká témata se rodiče zajímají, jaké problémy chtějí s odborníky probrat.

Pomocí dotazníku jsme také chtěli zjistit, jakým způsobem se k rodičům dostaly informace o působení speciálních pedagogů v organizaci Mateřských škol Kopřivnice p.o.

Následující tabulka shrnuje odpovědi ze všech devíti mateřských škol.

 

Název: ORGANIZACE MŠ KOPŘIVNICE

Nabídka speciálních pedagogů

Celkový výsledek v %

počet

stejných

odpovědí


1.

Koordinace logopedické péče v MŠ

148 47, 1 %

2.

Vyhledávání dětí s předpokladem nadání a následná

péče o ně

95 30, 3 %

3.

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

do kolektivu běžných tříd MŠ, individuální přístup

k nim a speciálně pedagogické péče o ně.

59 18, 8 %

4.

Posouzení školní zralostí a pomoc s přípravou do školy

156 49, 9 %

5.

Individuální práce s dítětem, které jeví znaky specifických poruch učení, před jeho nástupem do školy

65 20, 7 %

6.

Konzultace - osobně, emailem, telefonem

82 26, 1 %

7.

Informace na webových stránkách MŠ Kopřivnice

19 6, 1 %

8.

Jsme tady pro vás a vaše dítě, kdykoli si nebudete jisti

22 7, 0 %

Nabídka besed pro rodiče - témata

Celkový počet stejných odpovědí

Výsledek v % , ze všech dotazníků

1

Školní zralost

157

50 %

2

Dítě s předpokladem nadání

116

36, 9 %

3

Rozvoj řeči u dětí předškolního věku

159

50, 6 %

Odkud se rodiče dozvěděli o činnosti speciálních pedagogů v MŠ

Celkový počet stejných odpovědí

Výsledek v % , ze všech dotazníků

1

Z domovské MŠ

93

29, 6%

2

Na webových stránkách organizace

24

7, 6 %

3

Nevíme o nabídce speciálně pedagogické péče pro naše dítě

5

1, 6 %

4

Z informační schůzky, organizované na domovské MŠ

18

5, 7 %

5

Od pedagogů domovské MŠ

45

14, 3 %

6

Vlastní zkušenost rodičů (pedagog MŠ, starší sourozenec)

2

0, 6 %

7

Z dotazníku

28

8, 9 %

8

Od přátel, kamarádů a ze zkušenosti jiných maminek

7

2, 2 %

9

Z nástěnky v MŠ

7

2, 2 %

10

Z jiných zdrojů - KTK, VOŠ

2

0, 6 %


 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že největší zájem rodičů z nabídky speciálních pedagogů je o posouzení školní zralosti, logopedickou péči v mateřských školách a vyhledávání dětí s předpokladem nadání a následná péče o ně. Naopak nejméně rodičů projevilo zájem o informace na webových stránkách MŠ Kopřivnice. Z vyjádření rodičů také vyplynulo, že jsou spokojeni s nabídkou speciálně pedagogické péče, že se jim nabídka líbí a zdá se jim úplná. Ojediněle se rodiče vyjádřili, že nabídky nevyužijí (6x).

Téma besed zaznamenalo u rodičů nejvíce ohlasů, z nabídky speciálních pedagogů se s největším zájmem setkala beseda na téma: Rozvoj řeči u dětí předškolního věku. Zájem projevilo 50,6% dotázaných. Rodiče si sami psali o témata úzce související s rozvojem řeči, jako vlastní náměty na besedu (viz. rozvoj slovní zásoby, vady řeči). S velkým zájmem se také setkala beseda na téma: Školní zralost - 50%. Rodiče doplnili návrhy o téma: Poruchy učení, Dřívější nástup do ZŠ, Poruchy pozornosti a trénink soustředění, Posuzování školní zralosti, Co všechno musí dítě umět před nástupem do ZŠ, lateralita, tělesný rozvoj. Pozitivně se také jeví reakce rodičů na besedu s názvem Dítě s předpokladem nadání - 36,9 %.

Rodiče sami napsali návrhy na besedy, dle svých potřeb a potřeb svých dětí: Osobnost dítěte a jeho rozvoj (sociální zralost, empatie, citlivost) - 4x, Adaptace dětí na prostředí MŠ - 3x, Cizí jazyk u dětí předškolního věku - 3x, Výchova dětí, nastavení hranic u dětí - 2x, Sourozenecké vztahy, rivalita - 2x, Motivace k činnosti - 1x, Beseda s psycholožkou Kvasničkovou - 2x, Jak zvládnout "BOOM" provázený v kolektivu dětí, ať už PC hry, televizní hrdinové různých seriálů - 1x, Závislost dítěte na matce - 1x.

O činnosti speciálních pedagogů organizace a jejich nabídce se nejvíce rodičů dozvědělo formou: informací z domovské mateřské školy (29, 6%), od pedagogů domovské mateřské školy (14,3%) a z dotazníku, který vyplňovali (8,9%).

Evaluace „Dotazníku pro zvídavé rodiče“ bude předána vedoucím pracovníkům organizace Mateřských škol Kopřivnice a speciálním pedagogům ke společnému vyhodnocení a usměrnění nabídky směrem k potřebám rodičů a dětí. S výsledky budou seznámeni i pedagogové Mateřských škol Kopřivnice p.o. a rodiče.

 

 

Dotazníky zpracoval tým speciálních pedagogů:

Mgr. Markéta Fišerová, speciální pedagog

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog

 

V Kopřivnici: září 2014

 

Aktualizováno Pátek, 03 Říjen 2014 10:11