Přihlášení/Odhlášení
MŠ Pionýrská
PRŮBĚH DNE V MŠ PIONÝRSKÁ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:13

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Režim dne je stanoven. Zaměstnanci se jím řídí a současně jej pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a nabídce nadstandardních aktivit. Děti mohou využívat spontánní hry, společné řízené činnosti, spontánní učení v centrech aktivit, relaxaci.

Spontánní učení může probíhat v těchto centrech aktivit = koutcích:

Kostky, Námětové hry, Stolní hry, Auta, Domácnost, Ateliér, Knihy a písmena, Dílna, Muzika, Pohyb, Pokusy, koutek ročního období. Děti si je volí podle zájmu a nabídky úkolů.

Děti společně s pedagogy vytvářejí pravidla bezpečného a ohleduplného chování ve škole. Pravidla jsou napsána, doplněna pracemi dětí a vyvěšena v prostorách MŠ. Děti, zaměstnanci i rodiče se je snaží dodržovat.

Režim dne:

A) Příchod dětí - od 6,00 do 8,00 hodin - Dítě je zákonný zástupce povinen přivézt do třídy a osobně předat učitelce. Při nástupu nových dětí vycházíme vstříc rodičům a uplatňujeme pro dítě individuální adaptační režim.

B) Spontánní hry - od 6,00 do 8,00 hodin - Hry jsou určeny k aklimatizaci dítěte a především k uspokojení individuálních herních potřeb dítěte. Dítě si volí činnost v herním koutku, ve kterém je volné místo. Po hře v koutku uklidí věci, které ke hře používalo. Stavby a výtvory mohou zůstat pro dotváření nebo další využití, také k reflexi práce na úkolu nebo k výstavě pro rodiče.

C) Přesnídávka – od 8,00 do 8,30 hodin - Je připravována kuchařkou. Děti jsou vedeny k zásadám správného stolování, starší děti si mohou volit v tomto časovém rozpětí libovolnou dobu svačiny. Starší děti jsou vedeny k samostatné přípravě svojí svačinky (krájení si ovoce, zeleniny, mazání svého chleba apod.). Nejmladší děti svačí s dopomocí paní kuchařky. Při svačině mohou děti volit čaj, studené mléko nebo teplý mléčný nápoj. Děti jsou vedeny k návykům zdravého stravování.

D) Řízené činnosti a spontánní učení - od 8,30 do 9,30 hodin - Společné aktivity zahajujeme ranním evokačním kruhem. Následují společné přímo řízené činnosti a potom si děti volí koutek (=centrum aktivit), ve kterém je nabídka nepřímo řízené aktivity. Na nástěnné tabuli jsou označeny otevřené koutky a nabídnuta činnost v nich. Děti označí svoji visačkou s fotkou a jménem, ve kterém z koutku budou pracovat. Při činnostech v koutcích pracují děti skupinově nebo individuálně. Věnují se činnosti v koutku po celou dobu, než učitelka sezve děti k reflexnímu kruhu, kde děti reflektují svoji činnost v koutku.

Nepřímo řízené činnosti dle volby dětí mají tyto zásady:

 • Děti dělají činnost bez přímého vedení učitelkou – samostatně
 • Činnost je založena na spolupráci dětí

 • Činnost umožňuje dětem volit vlastní postup, objevovat kroky řešení

 • K činnosti si děti volí pomůcky a materiály, samostatně si je připraví a uklidí

 • Pokud chtějí děti na úkolu pracovat déle, ponechají jej v centru pro pokračování své práce

 • Děti mohou své hotové práce vystavit a prezentovat na hodnotícím kruhu

E) Pobyt venku - od 9,30 do 11,30 hodin - Děti s učitelkou využívají areálu školy a vycházek do okolí co nejvíce. Výjimku tvoří mrazivé počasí pod -10 stupňů, silný vítr a inverzní ráz počasí. Venkovní aktivity jsou směřovány k spontánnímu učení a k intenzivním pohybovým aktivitám.


F) Oběd - od 11,30 do 12,00 hodin - Strava je připravována ve školní jídelně našimi kuchařkami. Jídlo dětem servírují kuchařky. Strava je vyvážená a odpovídá požadavkům stravování pro děti od 3 do 6 let. Zohledňujeme individuální požadavky na stravovací návyky či dietní opatření. Je dbáno na kulturu stolování a sebeobsluhu. Děti si volí množství jídla, které snědí. Chodí pro přídavky a uklízejí po sobě nádobí.

G) Odpočinek - od 12,00 do 13,45 hodin - Děti provádějí hygienu (mytí, čištění zubů). V úvodu odpočinku probíhá literární chvilka. Děti, které neusínají, mají právo si po 30 minutách klidu na lůžku volit jinou klidovou činnost (spontánní hru, prohlížení dětských knih apod.). V této době probíhá také individuální či skupinová příprava předškoláků.

H) Svačinka - od 13,45 do 14,00 hodin - Postupné probouzení dětí plynule přechází v převlékání a svačinku, kterou připravuje kuchařka. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze.

I) Spontánní hry a učení - od 14,00 do 16,00 hodin - Hry a zájmové činnosti v centrech aktivit využívají děti individuálně, dle své volby. Děti mají možnost pracovat na úkolech v koutcích z ranních nepřímo řízených aktivit. V tuto dobu si děti vyzvedávají rodiče. Při příznivém počasí mohou být děti s učitelkou v zahradě školy.

CÍLE MŠ PIONÝRSKÁ:

Denní harmonogram je aplikován ve znění z předchozích školních roků. V letošním školním roce, se chceme zaměřit na vyhodnocení nastaveného denního režimu a rytmu dne. S cílem navrhnout úpravy pro další školní rok.

 

 

 

 

Aktualizováno Sobota, 14 Říjen 2017 07:10
 
TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:12

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠVP BÝT SÁM SEBOU I S VÁMI

Mateřská škola Pionýrská se od nového školního roku 2017/2018 snaží do svých vzdělávacích aktivit zařadit výchovně vzdělávací principy, sloužící k trvale udržitelnému rozvoji. Být aktivní součástí přírody a komunity, ve které s dětmi žijeme, s ohledem na její stabilitu, přirozený rozvoj a vědomé prožívání jsou hlavní pilíře našeho ŠVP Být sám sebou i s vámi. Přirozené zapojení dětí do ochrany přírody a vytváření bezpečného a spolupracujícího společenství vychází z reálného prožívání tady a teď.  Hlavní důraz dělíme mezi tři zásadní oblasti:

 • ekologickou výchovu, poznání a ochranu přírody
 • rozvoj emoční a sociální inteligence dítěte
 • utváření samostatné osobnosti dítěte se zdravým vztahem k sobě, svému okolí, společnosti a přírodě.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Je zpracován do pěti integrovaných bloků, které obsahují cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata. Časová dotace integrovaného bloku je 2 až 3 měsíce s výjimkou prosincového integrovaného bloku, kterému je věnován 1 měsíc. Nabídka témat je pouze doporučující, časový průběh se odvíjí od zájmu dětí o dané téma. Témata jsou měněna a přizpůsobena přáním dětí, jejich zájmu, vědomostem, zkušenostem a chuti s vybraným tématem experimentovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY

JÁ POZNÁVÁM TEBE, TY POZNÁVÁŠ MNĚ

Doporučená doba pro integrovaný blok: září – listopad

Navržená témata

 • Já a moji kamarádi

 • Prostory MŠ

 • Společná pravidla

 • Cesta do školky

 • Vzpomínka na prázdniny

 • Ovoce a zelenina

 • Listy a plody

 • Podzimní příroda

 • Povídání o stromu

 • Draci

 • Jak zimují rostliny

 • Migrace ptáků

 • Oblékání a otužování

 • Proměny počasí

 • + dětmi vybraná témata

SPOLEČNĚ VE VÁNOČNÍM ČASE

Doporučená doba pro integrovaný blok: adventní doba

Nabízená témata:

 • Barbora a Lucie

 • Mikulášská tradice

 • Advent

 • Vánoční zvyky

 • Koledování

 • + dětmi vybraná témata

JÁ A TY ZA SNĚHOVÝMI STOPAMI

Doporučená doba trvání integrovaného bloku: leden – únor

Nabízená témata:

 • Tři králové

 • Čím jsme každý jiný

 • Zimní sporty

 • Sníh a led

 • Ovoce z dalekých krajin

 • Lidské tělo

 • U zubaře

 • Hygiena

 • Masopustní tradice

 • Muzikanti

 • + dětmi vybraná témata

RUKU V RUCE JARNÍ PŘÍRODOU

Doporučená doba pro integrovaný blok: březen - duben

Nabízená témata:

 • Zvířata k užitku

 • Domácí mazlíčci

 • Lidské mládě

 • Květiny

 • Stromy a keře

 • Šest postních nedělí

 • Velikonoční svátky

 • Jaro v přírodě

 • Jak funguje lidské tělo

 • Kniha, druhý nejlepší přítel člověka

 • Sporty a sportovci

 • Člověk s handicapem

 • Země má svátek

 • Kamarádi ze školy

 • + témata dle přání dětí

PŘÁTELSKÝ SVĚT DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

Doporučená doba pro integrovaný blok: květen - červen

Nabízená témata:

 • Den matek

 • Den a noc

 • Vesmír

 • Světadíly

 • Moře

 • Země, voda, vzduch

 • Cestování

 • Dopravní prostředky známé i neznámé

 • Kdo nám v nouzi pomůže?

 • Mezinárodní den dětí

S KAMARÁDY ZA SLUNÍČKEM

Doporučená doba pro integrovaný blok: červenec - srpen

Nabízená témata:

 • Na poli, v zahradě, v sadu

 • Letní sportování

 • Hmyzí říše

 • Užíváme si prázdniny

 • Svět vody

 • + témata dle zájmu dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Sobota, 14 Říjen 2017 18:51
 
ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:11

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

BÝT SÁM SEBOU I S VÁMI

MOTTO:

„Nikdy nepomáhejte dítěti s něčím, v čem má pocit, že to samo zvládne.“

Není k dispozici žádný popis fotky.

Vize mateřské školy Pionýrská (2017-2020)

Škola nabídne dětem společenství dětí, podnětné prostředí, odborné výchovně vzdělávací vedení z hlediska specifik předškolního věku.

Bude školou, která je otevřena všem, kterým není jedno, jak etapu života předškolního věku děti prožijí. Věříme, že dokážeme vytvořit místo, kde děti, rodiče a zaměstnanci mateřské školy pobývají rádi, kam se těší a znovu se vracejí, protože zde prožívají společné chvíle radosti a spokojenosti. Děti jsou akceptovány a současně je podporována jejich jedinečnost. Mateřská škola je bezpečným místem, kde mají děti i rodiče možnost navazovat nové vztahy, prožívají spousty společných zážitků, a kde si děti hrají a učí se s vědomím důvěry a pozornosti těch, kteří o ně pečují, vzdělávají je. To vše přirozenou formou blízkou dětskému věku.

Stane se školou, která nese motto: „V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance mateřské školy.“

VIZE MŠ PIONÝRSKÁ

V naší mateřské škole vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny děti, rodiče i zaměstnance mateřské školy.“

Hlavní priority a cíle, které povedou k naplnění vize:

Priority:

 

 

I. Individualizace ve vzdělávání

V individualizovaném prostředí je pro dospělé důležité tempo dítěte, jeho zralost, úroveň dosavadních dovedností.

Dítě je vedeno k samostatnosti, má možnost výběru aktivity, její následné prezentaci a závěrečnému hodnocení.

Z naší mateřské školy by mělo odcházet dítě komunikativní, otevřené, šťastné, bez obavy pojmenovat co je mu nepříjemné. Dítě se nebojí přiznat, dokáže přijmout odpovědnost za sebe, svá rozhodnutí i za okolí. Děti jsou spokojeny samy se  sebou.

Cíle:

 • Individuální přístup ke každému dítěti

 • Vznik třídy pro dvouleté děti

 • Koordinovaný postup podpory pro děti s potřebou podpůrných opatření, jejich rodiče a učitelé

 • Škola jako místo uspokojování potřeb dětí

 • Důraz na účast rodičů

II. Partnerství

Cíle:

 • Spolupráce rodič – dítě – učitel
 • Mateřská škola jako přátelské pracoviště

 • Profesní růst učitelů

 • Začlenění do života města

III. Zdravé děti ve zdravé mateřské škole

Cíle:

 • Environmentální a globální výchova dětí

 • Osobnostně sociální a etická výchova

 • Pokračovat ve zkvalitňování systému stravování

 • Podpora preventivních aktivit

V průběhu tří let bychom také rádi získali certifikát Rodiče vítáni. A zapojily se do projektu Ekoškola.

Vize školy, která je v současné době navržena představuje otevřený pracovní dokument. Předpokládáme, že v průběhu realizace vize budou priority a jejich cíle dále rozvíjeny a v souladu s vývojem mateřské školy a školské praxe.

 

  

 

 

 

 


Aktualizováno Středa, 04 Září 2019 22:02
 
NÁŠ PRACOVNÍ TÝM PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:11

MŠ  PIONÝRSKÁ - šk. rok 2019/20

Září 2019

Ředitelka školy:
Bc. Hana Borosová

Vedoucí učitelka:

do odvolání Škarková Anežka

následně Mgr.Fišerová Markéta

Adresa: Pionýrská 727, 742 21 Kopřivnice
Telefon:
736 503 173
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

I.třída: „ROSNIČKY“ s dětmi pracují p. učitelky:

Anežka Škarková po dobu nepřítomnosti Mgr. Markéty Fišerové

Štěpánka Foltinová

Mgr. Tereza Mikulcová, asistent pedagoga


II.třída: „SVĚTLUŠKY“ - s dětmi pracují p. učitelky:

Pavla Plutová

Zdeňka Krišková, Hana Šromová, zástup

Žaneta Jašurková, asistent pedagoga


III.třída: „MEDVÍDCI – s dětmi pracují p. učitelky:

Radka Moravčíková

Bc. Kristýna Geryková

Sabina Janoschcová, asistent pedagoga


RENATA HRNČÁRKOVÁ – vedoucí stravování

KATEŘINA KOFROŇOVÁ - kuchařka

GABRIELA REČKOVÁ - kuchařka

MARTA TESAŘOVÁ –  školnice

KATEŘINA LANGEROVÁ, DiS. - uklízečka

VRÁNOVÁ JARMILA - zástup uklízečka

 

 

 

 

Aktualizováno

 

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Listopad 2019 00:03
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ PIONÝRSKÁ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:10

Vedoucí učitelka:

Zástupce vedoucí učit:

Mgr. Markéta Fišerová

Anežka Škarková (Chudobová)

Adresa: Pionýrská 727, 742 21 Kopřivnice 

Telefon:

736 503 173

E-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Není k dispozici žádný popis fotky.

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

- paní Renata Hrnčárková

- telefon: 737 347 238

 

WEBOVÉ STRÁNKY MŠ PIONÝRSKÁ:

www.skolky.koprivnice.org

Fotodokumentaci dětí ze všech akcí MŠ naleznete na:

https://mspionyrska.rajce.idnes.cz/

 

 

 

Najdete nás na mapě

Charakteristika školy

Mateřská škola Pionýrská má snahu upravit prostředí tak, aby se dítě cítilo ve škole jisté, v bezpečí a vítané. Aby byly uspokojeny jeho potřeby fyzické, psychické i duševní natolik, že dítě má možnost rozvíjet se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi. Posilovat JÁství dítěte a důvěra  ve vlastní schopnosti. Poskytovat dítěti možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy ve skupině a současně podněcovat jeho harmonický rozvoj. Pro děti se zrakovým oslabením je důležitý stálý dostatek podnětů k učení, radost z procesu učení a dostatečná podpora řeči a jazyka. Pro stálý proces integrace je  důležitou součástí propojení života školy, rodiny a vnějšího světa. Ze  strany školy je nutnou povinností odborné i technické zabezpečení pro kompenzaci a rehabilitaci zrakového oslabení včetně péče dalších specialistů, individuální přístup, individuální hodnocení pokroků dítěte. Významná je i podpora rodiny při vytváření pozitivních vazeb uvnitř rodin.

Škola vytváří pozitivní vzdělávací podmínky pro všechny děti.

Mateřská škola si klade za cíl vytvoření rodinného charakteru s významnou charakteristikou kvalitního, přátelského sociálního klima. Což je umožněno především pedagogy, s vysokým stupněm empatie.

Budova MŠ Pionýrská  je bezbariérová. V budově mateřské školy se nachází Oční ortooptické oddělení pro děti s vadami zraku. V průběhu dne děti odchází do ortooptické cvičebny, kde provádí pod odborným dohledem ortooptické sestry speciální léčebná zraková cvičení.

Škola nabízí:

 • tři třídy s celkovou kapacitou 76 dětí,
 • velmi dobré sociální klima,
 • pedagogický sbor s velkou dávkou empatie, s potřebnou odborností  a především s mimořádně hezkým vztahem k dětem,
 • vlastní školní vzdělávací program, systém pravidelného hodnocení pokroku,
 • celoroční pobyt dětí na nové školní zahradě Zahrada v přírodním stylu,
 • poskytování podpůrných opatření, zpracování plánů pedagogické podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zpracování rozvojového plánu pro děti s odkladem školní docházky,
 • zprostředkování odborného poradenství PPP, SPC a dalších odborníků,
 • odbornou péči o děti se zrakovým oslabením, bezbariérový přístup,péči odborníků – učitelé, speciální pedagogové, logopedické asistentky, ortooptické sestry, poradenství pro rodiče dětí,
 • zázemí v MŠ je také přizpůsobeno vzdělávání dětí mladších tří let,
 • pomoc při začlenění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu dětí,
 • vyhledání vhodné základní školy a  případně příprava dítěte na integraci.

Historie školy:

Mateřská škola Pionýrská využívá prostory areálu bývalých dětských jeslí.

Mateřská škola Pionýrská se nachází v klidné části, blízko centra města a městské hromadné dopravy. V těsné blízkosti mateřské školy se nachází park s bohatým stromovím, které umožňuje dětem poznávat stromy, sledovat jejich význam pro člověka, sbírat na podzim plody stromů a pozorovat pohyb zvířat na stromech. Na stejné ulici se nachází ZŠ Emila Zátopka. Do budoucna plánujeme navázat úzkou spolupráci.

Celá budova mateřské školy prošla, v měsících červenec až říjen 2015,  výraznými změnami a stavebními úpravami.

V rámci stavebních úprav  proběhla také rekonstrukce všech tří sociálních zařízení pro děti. Došlo, ke kompletní rekonstrukci zařízení zahrnující výměnu technických instalací, elektroinstalace, zařizovacích předmětů a keramických obkladů a dlažeb.

Společně se stavebními úpravami na exteriérech a interiérech MŠ, vznikla i zcela nová  školní zahrada v  přírodním stylu. Bylo upraveno prostranství zahrady včetně terénních úprav, výsadby keřů a stromů. Upraveno bylo také prostranství před budovou. Opravena  byla i obě atria, která dnes dětem slouží jako venkovní učebny.


Budova MŠ Pionýrská  je bezbariérová, umožňující pohodlný vstup dětem se zdravotním omezením.

V budově mateřské školy se nachází Oční ortooptické oddělení pro děti s vadami zraku. Léčení ve spojení s docházkou do školky se ukázalo jako optimální korekce zrakového oslabení u dětí. V průběhu dne děti odchází do ortooptické cvičebny, kde provádí pod odborným dohledem ortooptické sestry speciální korekční zraková cvičení.


Současný stav

Mateřská škola má kapacitu 76 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. O děti v MŠ pečuje šest pedagogických pracovníků a šest nepedagogických pracovníků.

Třídy jsou pojmenovány podle nosného tématu ŠVP, kterým je environmentální výchova dětí. Za lesní ekosystém máme třídu Medvídku, ekosystém louky zastupují Světlušky a vodní ekosystém Rosničky.

Třída Rosniček je určena pro děti starší pět let, které se připravují na vstup do základní školy, v prostředí, které je podnětné a přizpůsobené pro skupinovou a individuální práci. Na třídě působí učitelka s aprobací speciální pedagog.

Třída Medvídků a Světlušek je určena pro děti mladšího předškolního věku, tj. od necelých tří let do pěti let. Prostředí tříd je přizpůsobeno pohybu mladších dětí. Na třídách působí učitelky, které absolvovali školení pro vzdělávání dvouletých dětí v předškolním vzdělávání. A zároveň jsou také logopedickými asistentkami. Na třídě Medvídků také pracuje speciální pedagog.

Každá třída mateřské školy má k dispozici: botárničku s dostatkem místa pro přezouvání a uložení dětské obuvi, šatnu pro převlékání dětí, koupelnu s toaletami, umyvadly se sprchovým koutem, jídelnu, hernu a ložničku.

Dále se v prostorách mateřské školy nachází kuchyň s potřebným technickým zázemím, cvičebna ortooptické sestry a šatny zaměstnanců s hygienickým zázemím.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

OD 6:00 DO 16:00

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ ODEMČENA V DOBĚ:

OD 6.00 DO 8.00 HODIN

OD 12.15 DO 12.30 HODIN

OD 14:15 DO 16:00 HODIN

 

Mimo tuto dobu je Mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamčena.

 

Aktualizováno Středa, 04 Září 2019 21:55
 
<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 Další > Konec >>

Strana 54 z 54