Přihlášení/Odhlášení
MŠ Záhumenní
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:40

 

BAREVNÝ PODZIM

ZAMĚŘENÍ:

Orientace na cíle projektu "Podporujeme zdraví vašich dětí"

CÍLE:

 • Ověřovat a rozvíjet pohybové schopnosti, zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky a ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojovat si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvíjet komunikativní dovedností – verbálních i neverbálních
 • posilovat přirozené poznávací city – zvídavost a zájem
 • osvojovat si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí osobní pohody i pohody prostředí
 • poznávat a posilovat rozvoj pozitivních citů vůči svým kamarádům
 • získávat relativní citovou samostatnost
 • seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému a v kolektivu
 • seznamovat se s pravidly společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného soci-kulturního prostředí
 • poznávat prostředí, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem /živá a neživá příroda/

KOUZELNÁ ZIMA

ZAMĚŘENÍ

Orientace na cíle projektu "Hrajeme si s kamarády"

CÍLE:

 • zkvalitňovat pohybové schopnosti a dovednosti jak v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech
 • osvojovat si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí osobní pohody i pohody prostředí
 • prohlubovat samostatnost, vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, mínění
 • rozvíjet komunikativní schopnosti a dovednosti - verbální i neverbální
 • rozvíjet smyslové vnímání, přechod od konkrétního a názorného myšlení k myšlení logickému
 • cvičit paměť a pozornost
 • rozvíjet kultivaci mravního, estetického vnímání, cítění, prožívání
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k jiným lidem / rodina, kamarádi /
 • rozvíjet základní kulturní i společenské postoje, návyky, dovednosti, zvládat změny prostředí

ZPÍVAJÍCÍ JARO

ZAMĚŘENÍ:

Orientace na cíle projektu "Jsi kamarád? Pojď si povídat"

CÍLE :

 • posilovat a rozvíjet užívání smyslů
 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost
 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • stále rozšiřovat slovní zásobu
 • rozvíjet zájem a pozitivní vztah k tvořivým činnostem, k učení, k zájmu o učení
 • rozvíjet schopnost sebeovládání
 • podporovat schopnost citového prožívání
 • rozvíjet a podporovat prosociální postoje a chování / tolerance, respektování /
 • seznamovat se se světem lidí, kultur, umění, osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž žijeme
 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytvářet základní postoje ke světu, k životu, k přírodě
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit

ROZTANČENÉ LÉTO

ZAMĚŘENÍ

Orientace na cíle projektu "Kamenná zahrada"

CÍLE :

 • zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky – pohybové aktivity v přírodním prostředí
 • ovládat svůj pohybový aparát
 • prohlubovat zájem o polytechnické aktivity spojené s činnostmi na školní zahradě
 • rozvíjet další formy verbálního a neverbálního sdělování – výtvarné, dramatické, hudební …
 • rozvíjet a podporovat činnosti pro rozvoj soustředění a udržení pozornosti
 • vnímat, že je velmi zajímavé dovídat se nové věci
 • podporovat vznik nových citových vztahů a jejich posilování
 • dotvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách a dodržovat je a podporovat jejich dodržování i v kolektivu – vytvářet si představu o tom, co je spravedlivé a co není
Aktualizováno Neděle, 29 Září 2019 07:41
 
<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 Další > Konec >>

Strana 54 z 54