Přihlášení/Odhlášení
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:44

 

Motto: „Cesta životem je jako omalovánka. Je jen na člověku, jaké použije barvy….“

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

CESTY ZAHRADOU

Zas podzimní čas navštívil nás a příroda se celá osvěžila deštěm.

Jakoby chtěla ještě dýchat, ale zima si chystá svůj mráz.

Aby s ním mohla kosit zas, každičký kvítek živý uspat.

A přikrýt sněhem spadané listí, co zatím pod nohama všude šustí,

tak jako kdesi naděje zítřku v nás.

Zahrada musí shodit vše staré a v zimě povinně spát.

Aby se na jaře nová probudila. Koloběh v přírodě trvá a nic se mu nepříčí,

leda v nás smutek s nostalgií, probouzí touhu po slunci,

které si s přírodou taky lenoší.

Charakteristika:

Každá cesta je něčím zajímavá a tajúplná. A nemusíme ani nikde daleko. Stačí nám projít se jen tak zahradou.  Společně s dětmi se vydáme na průzkum naší zahrady a cestou i necestou budeme poznávat naše blízké okolí.

Naše zahrada dostála v posledním čase nemálo změn. Je stvořena nejen ke hraní, kde nejen dětem nejrůznější zákoutí poskytují úkryty a skrýše, ale můžeme tam najít (pravda, když budeme mít velké štěstí) nejrůznější zvířátka, ale i zajímavé rostliny.  Rostliny, které rostou samy od sebě, rostliny, které si společně vypěstujeme a také zužitkujeme. Budeme sledovat život zvířat a rostlin, jeho vzájemnou propojenost a závislost na počasí i pomoci a péči nás, lidí. Budeme poznávat záklední zákonitosti přírody a života kolem nás.

Z každého průzkumu baší zahrady, ale i blízkého okolí si budeme přinášet nové zážitky a poznatky, které budeme předávat dál.

Kompetence:

Kompetence k učení

· děti soustředěně pozorují, zkoumají, objevují nové a všímají si souvislostí

· mají radost z toho, co dokázali

· uplatňují získané zkušenosti v praktických situacích

· snaží se porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

· soustředí se na danou činnost

· při učení postupují podle pokynů. Snaží se dokončit to, co započali

· experimentují a uplatňují poznatky pro další učení

· umí ohodnotit své osobní pokroky, ale i výkon druhých

· mají pocit radosti z toho, co dokážou a zvládnou, umí zhodnotit svoje pokroky

· mají elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě a technice

Kompetence k řešení problémů

· vnímají problémy jako součást života a učení

· snaží se pochopit, že vyhýbání se řešení problémů nikam nevede

· hledají řešení problémů, které vnímají jako samozřejmou součást svého života

· nebojí se chybovat

· řeší náročnější problémy s pomocí dospělé osoby

· učí se předcházet konfliktům

· samostatně řeší problém, na který sám stačí

· dokážou využívat logických postupů při řešení myšlenkových problémů

· mají schopnost rozlišovat aktivity, která řešení vedou k cíli a která ne

· dokážou řešit problémy na základě svých zkušeností

· hledají řešení problémů, nepodléhají panice

Komunikativní kompetence

· rozšiřují svoji slovní zásobu a učí se ji aktivně používat k dokonalejší komunikaci s okolím svoji slovní zásobu

· domlouvají se slovy i gesty

· samostatně vyjadřují své myšlenky

· pracují s knihami, encyklopediemi a knihou receptů

· postupně si osvojují dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

· dokážou komunikovat s dětmi i dospělými – v běžných situacích a bez zábran

· komunikují bez zábran a ostychu

· dokážou vyjadřovat své pocity z toho, co prožili

· snímají rozlišnost jiných kultur a jazyků

Kompetence sociální a personální

· spolupodílejí se na vytvoření určitých pravidel společného soužití

· adaptují se na prostředí a jeho běžné změny

· při setkání s neznámými se chovají obezřetně

· napodobují modely prosociálního chování mezilidských vztahů, které vnímají kolem sebe

· projevují samostatné rozhodování o svých činnostech, vyjadřují svůj názor

· dodržují dohodnutá pravidla

· uvědomují si, že za sebe a své jednání a důsledky svého jednání nesou odpovědnost

· mají zájem o druhé

· vzájemně se respektují a tolerují

· dokážou se prosadit a přizpůsobit ve skupině

· při společenských činnostech se domlouvají

· dokážou projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým a spolupracují mezi sebou

· různými prostředky dokážou vyjadřovat své pocity z toho, co prožili

· vedou smysluplný dialog

· spolupodílejí se na společných rozhodnutích

· vzájemně se tolerují, respektují a umí se podřídit

Činnostní a občanské kompetence

· děti mají zájem o druhé, váží si jejich práce a pomoci

· odpovědně přistupují ke hře i k daným úkolům

· dokáží odhadnout rizika svých nápadů

· chovají se bezpečně a ohleduplně k sobě i k druhým

· dokážou rozpoznat, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

· dokážou své činnosti a aktivity plánovat i řídit

· vnímají svou sounáležitost se světem, životem

· vědí, že svým chováním ovlivňují život kolem sebe

· uvědomují si, že svým chováním mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí

· uvědomují si, jaká mají práva

· dokážou odhadnout rizika svých nápadů

· mají zájem o sebe, o druhé, i o to, co se kolem děje

· vnímají, že svým chováním mohou ovlivňovat život druhých i kolem sebe

 

Aktualizováno Neděle, 20 Září 2020 05:24