Přihlášení/Odhlášení
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:44

 

Motto: „Cesta životem je jako omalovánka. Je jen na člověku, jaké použije barvy….“


CESTY PO OKOLÍ

školní rok 2018/2019

 

Charakteristika:

Každá cesta má začátek a konec. Společně s dětmi se vydáme cestou i necestou kolem naší vesnice a budeme poznávat blízké okolí.

Nejprve vyrazíme úzkými cestičkami k domovu, do lesa nebo i do skal. Budeme pozorovat přírodu všech ročních období, kterou také proběhneme jako náš rodák Emil Zátopek.

Příroda a svět kolem nás se neustále a rozmanitě mění..

Poznáváme, že řada věcí je pro člověka a přírodu stejně potřebná. Vzájemné soužití, kamarádské vztahy, zdravé životní návyky.

Když se venku ochladí a začne zima, vyrazíme na cesty a různými dopravními prostředky se rozjedeme po cestách o něco dál – na blízké hrady. Zámky a do muzeí, kde budeme poznávat nám tak trochu tajemný svět.

Cesty nás povedou po okolí, životem, přírodou, poznáváním, ročními obdobími spojené se zvyky a obyčeji. Na cestách budeme očekávat, obdarovávat, ale také přijímat – dárky, úsměvy, radost a štěstí. Na cestách budeme pomáhat – postiženým starým lidem a všem těm, kteří naši pomoc budou potřebovat. Budeme si všímat, že ne vše je bezpečné.

Když se jaro probudí a všechny cestičky se zazelenají, tak AŤ TO FRČÍ. Vydáme se na výlety po okolí.

Z každé cesty si budeme přivážet nové zážitky a poznatky, které budeme předávat dál.

Budeme poznávat jednoduché zákonitosti života. A na konci těch cest budeme zase rádi doma mezi svými.

Kompetence:

Kompetence k učení

 • děti soustředěně pozorují, zkoumají, objevují nové a všímají si souvislostí
 • mají radost z toho, co dokázali
 • uplatňují získané zkušenosti v praktických situacích
 • snaží se porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 • soustředí se na danou činnost
 • při učení postupují podle pokynů. Snaží se dokončit to, co započali
 • experimentují a uplatňují poznatky pro další učení
 • umí ohodnotit své osobní pokroky, ale i výkon druhých
 • mají pocit radosti z toho, co dokážou a zvládnou, umí zhodnotit svoje pokroky
 • mají elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě a technice

Kompetence k řešení problémů

 • vnímají problémy jako součást života a učení
 • snaží se pochopit, že vyhýbání se řešení problémů nikam nevede
 • hledají řešení problémů, které vnímají jako samozřejmou součást svého života
 • nebojí se chybovat
 • řeší náročnější problémy s pomocí dospělé osoby
 • učí se předcházet konfliktům
 • samostatně řeší problém, na který sám stačí
 • dokážou využívat logických postupů při řešení myšlenkových problémů
 • mají schopnost rozlišovat aktivity, která řešení vedou k cíli a která ne
 • dokážou řešit problémy na základě svých zkušeností
 • hledají řešení problémů, nepodléhají panice

Komunikativní kompetence

 • rozšiřují svoji slovní zásobu a učí se ji aktivně používat k dokonalejší komunikaci s okolím svoji slovní zásobu
 • domlouvají se slovy i gesty
 • samostatně vyjadřují své myšlenky
 • pracují s knihami, encyklopediemi a knihou receptů
 • postupně si osvojují dovednosti, které předcházejí čtení a psaní
 • dokážou komunikovat s dětmi i dospělými – v běžných situacích a bez zábran
 • komunikují bez zábran a ostychu
 • dokážou vyjadřovat své pocity z toho, co prožili
 • snímají rozlišnost jiných kultur a jazyků

Kompetence sociální a personální

 • spolupodílejí se na vytvoření určitých pravidel společného soužití
 • adaptují se na prostředí a jeho běžné změny
 • při setkání s neznámými se chovají obezřetně
 • napodobují modely prosociálního chování mezilidských vztahů, které vnímají kolem sebe
 • projevují samostatné rozhodování o svých činnostech, vyjadřují svůj názor
 • dodržují dohodnutá pravidla
 • uvědomují si, že za sebe a své jednání a důsledky svého jednání nesou odpovědnost
 • mají zájem o druhé
 • vzájemně se respektují a tolerují
 • dokážou se prosadit a přizpůsobit ve skupině
 • při společenských činnostech se domlouvají
 • dokážou projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým a spolupracují mezi sebou
 • různými prostředky dokážou vyjadřovat své pocity z toho, co prožili
 • vedou smysluplný dialog
 • spolupodílejí se na společných rozhodnutích
 • vzájemně se tolerují, respektují a umí se podřídit

Činnostní a občanské kompetence

 • děti mají zájem o druhé, váží si jejich práce a pomoci
 • odpovědně přistupují ke hře i k daným úkolům
 • dokáží odhadnout rizika svých nápadů
 • chovají se bezpečně a ohleduplně k sobě i k druhým
 • dokážou rozpoznat, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • dokážou své činnosti a aktivity plánovat i řídit
 • vnímají svou sounáležitost se světem, životem
 • vědí, že svým chováním ovlivňují život kolem sebe
 • uvědomují si, že svým chováním mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí
 • uvědomují si, jaká mají práva
 • dokážou odhadnout rizika svých nápadů
 • mají zájem o sebe, o druhé, i o to, co se kolem děje
 • vnímají, že svým chováním mohou ovlivňovat život druhých i kolem sebe

 

 

Aktualizováno Úterý, 09 Říjen 2018 19:39