Přihlášení/Odhlášení
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:44

 

Motto: „Cesta životem je jako omalovánka. Je jen na člověku, jaké použije barvy….“

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


CESTY KOLEM STROMU

Vzduch a slunce stromům stačí,

vodu pijí ze země,

kolébají hnízda ptačí,

šeptají si tajemně.

Možná, že mi tiše poví,

neboj se a pojď k nám blíž.

Celý svět je pohádkový, víš?

Charakteristika:

Každá cesta má svůj začátek a konec. Společně s dětmi se vydáme na průzkum zahrady a cestou i necestou  naší vesnicí a budeme poznávat také blízké okolí.

Příroda a svět kolem nás se neustále a rozmanitě mění. A v rámci přírody také stromy kolem nás. My si najdeme jeden, který budeme pozorovat, jak se utváří a mění během celého roku. Budeme sledovat také život kolem něj. Budeme pozorovat a hledat vzájemné souvislosti života člověka se životem stromu. Budeme poznávat jednoduché zákonitosti života.

Z každé cesty si budeme přivážet nové zážitky a poznatky, které budeme předávat dál.

Kompetence:

Kompetence k učení

· děti soustředěně pozorují, zkoumají, objevují nové a všímají si souvislostí

· mají radost z toho, co dokázali

· uplatňují získané zkušenosti v praktických situacích

· snaží se porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

· soustředí se na danou činnost

· při učení postupují podle pokynů. Snaží se dokončit to, co započali

· experimentují a uplatňují poznatky pro další učení

· umí ohodnotit své osobní pokroky, ale i výkon druhých

· mají pocit radosti z toho, co dokážou a zvládnou, umí zhodnotit svoje pokroky

· mají elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě a technice

Kompetence k řešení problémů

· vnímají problémy jako součást života a učení

· snaží se pochopit, že vyhýbání se řešení problémů nikam nevede

· hledají řešení problémů, které vnímají jako samozřejmou součást svého života

· nebojí se chybovat

· řeší náročnější problémy s pomocí dospělé osoby

· učí se předcházet konfliktům

· samostatně řeší problém, na který sám stačí

· dokážou využívat logických postupů při řešení myšlenkových problémů

· mají schopnost rozlišovat aktivity, která řešení vedou k cíli a která ne

· dokážou řešit problémy na základě svých zkušeností

· hledají řešení problémů, nepodléhají panice

Komunikativní kompetence

· rozšiřují svoji slovní zásobu a učí se ji aktivně používat k dokonalejší komunikaci s okolím svoji slovní zásobu

· domlouvají se slovy i gesty

· samostatně vyjadřují své myšlenky

· pracují s knihami, encyklopediemi a knihou receptů

· postupně si osvojují dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

· dokážou komunikovat s dětmi i dospělými – v běžných situacích a bez zábran

· komunikují bez zábran a ostychu

· dokážou vyjadřovat své pocity z toho, co prožili

· snímají rozlišnost jiných kultur a jazyků

Kompetence sociální a personální

· spolupodílejí se na vytvoření určitých pravidel společného soužití

· adaptují se na prostředí a jeho běžné změny

· při setkání s neznámými se chovají obezřetně

· napodobují modely prosociálního chování mezilidských vztahů, které vnímají kolem sebe

· projevují samostatné rozhodování o svých činnostech, vyjadřují svůj názor

· dodržují dohodnutá pravidla

· uvědomují si, že za sebe a své jednání a důsledky svého jednání nesou odpovědnost

· mají zájem o druhé

· vzájemně se respektují a tolerují

· dokážou se prosadit a přizpůsobit ve skupině

· při společenských činnostech se domlouvají

· dokážou projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým a spolupracují mezi sebou

· různými prostředky dokážou vyjadřovat své pocity z toho, co prožili

· vedou smysluplný dialog

· spolupodílejí se na společných rozhodnutích

· vzájemně se tolerují, respektují a umí se podřídit

Činnostní a občanské kompetence

· děti mají zájem o druhé, váží si jejich práce a pomoci

· odpovědně přistupují ke hře i k daným úkolům

· dokáží odhadnout rizika svých nápadů

· chovají se bezpečně a ohleduplně k sobě i k druhým

· dokážou rozpoznat, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

· dokážou své činnosti a aktivity plánovat i řídit

· vnímají svou sounáležitost se světem, životem

· vědí, že svým chováním ovlivňují život kolem sebe

· uvědomují si, že svým chováním mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí

· uvědomují si, jaká mají práva

· dokážou odhadnout rizika svých nápadů

· mají zájem o sebe, o druhé, i o to, co se kolem děje

· vnímají, že svým chováním mohou ovlivňovat život druhých i kolem sebe

 

Aktualizováno Pondělí, 14 Říjen 2019 19:27