Přihlášení/Odhlášení
Zaměření mateřské školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Únor 2009 20:03

 

Image

Naším záměrem je rozvíjet dítě ve všech oblastech potřebných pro úspěšný start ve škole, podněcovat jeho silné stránky a podporovat stránky slabé rovnoměrně a přirozeně, a to tak, aby se dítě v mateřské škole cítilo šťastně a spokojeně.

Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Získávat poznatky týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Hravou formou se děti seznámí s vlastnostmi vody, s životem u vody, se všemi vodními zvířátky a živočichy, s vodními rostlinami. Seznámí se s využitím vody k lodní dopravě. Děti se seznámí s významem čistoty vody pro život člověka, s pojmem koloběh vody v přírodě a s významem ochrany životního prostředí.

Získávat zájem o technické dovednosti při pokusech, pracovních činnostech

Rozvíjet dovednosti potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice.

Pochopit význam bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení.

Rozvíjet schopnosti rychlého a správného rozhodování.

Získat základní znalosti pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu, především jeho nejzranitelnějších účastníků.

Rozvíjet jazyk, slovní zásobu, dává svobodu vyjadřování, formulovat čtecí a později písemné návyky, učit samostatnému myšlení – logickému a kritickému, rozvíjí představivost

V rámci logopedické prevence se zaměříme na spolupráci s rodiči. Rodičům bude nabídnuta možnost konzultace se speciálním pedagogem působícím v rámci subjektu mateřských škol. Logopedické asistentky rodičům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči podají informace o dostupnosti logopedické péče. U nás v MŠ pro rodiče budeme nadále podporovat logopedickou prevenci akcí pro rodiče a děti – Logohrátky.

Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků seznamovat děti s přírodními zákony, učit je vzájemné spolupráci, rozvíjet pozorovací schopnosti a poznání.

Umožnit dítěti přirozeně rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků.

Předávat mu základní životní zkušenosti.

Získávat je pro spolupráci a aktivní prožívání vztahů k okolí.

Probouzet u dětí zájem o poznávání všeho nového a vytvářet tak předpoklady pro další vzdělávání.

U předškolních dětí je využívat speciálních počítačových programů jako doplňující pomůcku pro individuální práci s dětmi.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti

 

 

Aktualizováno Neděle, 29 Září 2019 19:48