Přihlášení/Odhlášení
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Alena Žižková   
Neděle, 08 Únor 2009 19:50

 

Náš školní vzdělávací program vychází ze společného programu mateřských škol Kopřivnice

,,Dětský svět"

a dalších celoročních projektů, které najdete v záložce- naše koncepce a ŠVP

MŠ Jeřabinka má dílčí vzdělávací program ,, Společně poznáváme svět "

s celoročním projektem ,, Všechno má svůj čas "


Témata školního vzdělávacího programu a vzdělávací cíle

 

 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS:

 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • získávání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvoj schopnosti orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvářet pozitivní vztah k němu
 • posilování přirozených poznávacích citů

CO NOVÉHO OBJEVÍME:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • osvojení si poznatků,schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj přirozených poznávacích citů-zvídavost, zájem, radost z objevování
 • rozvíjení smyslového vnímání (zrak, hmat, čich,chuť)
 • rozvíjení pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou a schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí

CO BY BYLO, KDYBY……

 • rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • vést děti k vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem
 • posilování prosocionálního chování ve vztahu k druhým lidem
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,ale také poškozovat a ničit
 • vést k osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získávat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí

CO VŠECHNO DOKÁŽEME:

 • · Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a i jemné motoriky,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • · posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • · vést k poznávání jiných kultur, rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí
 • · rozvíjet kladný vztah k rodině, poznat strukturu rodiny, uvědomovat si nejbližší členy své rodiny
 • · vnímat a uvědomovat si vliv člověka na životní prostředí, na okolní krajinu
 • · rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • · osvojovat si  poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí, a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

JAK TO VLASTNĚ BYLO:

 • · Rozvíjet hudebně pohybové cítění dětí, podněcovat radost z pohybu
 • · pěstovat v dětech kladný vztah ke knihám, čerpat z nich zábavu i poučení
 • · osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (písmena, číslice)
 • · rozvoj poznatků, schopností a dovedností- umožňujících dojmy a získané poznatky sdělit
 • · rozvíjet kooperativní dovednosti
 • · vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • · rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

 

 

 

 • Třídní vzdělávací programy realizujeme formou skupinkových činností v centrech aktivit  - ATELIER, KOSTKY, DOMÁCNOST, POKUSY A OBJEVY,  DRAMATIZACE, HUDBA, KNIHY A PÍSMENA,ČÍSLA , MANIPULAČNÍ HRY, DÍLNA. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení. Organizačně jednotlivé třídy na sebe navazují s některými prvky  programu ,, Začít spolu ".

 

SLUNÍČKA / 3-5 let /

 

img_1704.jpg - 81.02 Kb img_1711.jpg - 86.79 Kb img_1705.jpg - 97.64 Kb

tato věkově smíšená skupina dětí se adaptuje na nové prostředí a získává novou zkušenost spoluprácovat ve skupině vrstevníků bez svých rodičů.Samotná vzdělávací část dne  probíhá ve dvou skupinách, kde se děti vedou k samostatnosti, sebeobsluze, spolupráci, podporuje se jejich individualita a  rozvíjí se rozumová stránka osobnosti....V této vzdělávací části dne se už o děti starají obě paní učitelky. Každá pracuje s jednou skupinou ( 10 - 12 dětí)

šk.rok 2019 - 2020

TVP 


BROUČCI / 3 - 6 let /

img_1339.jpg - 78.17 Kb img_1340.jpg - 83.47 Kb img_1700.jpg - 100.27 Kb

 

I  u Broučků je věkově smíšená skupina dětí, která se adaptuje na nové prostředí a získává novou zkušenost spolupracovat  ve skupinách vrstevníků a samostatně se rozhodovat bez svých rodičů. Samotná vzdělávací část dne  probíhá ve 4-5 skupinách, za spolupráce obou p.učitelek.

šk.rok 2019 - 2020

TVP ,, Brouček cestovatel"

 

MOTÝLCI / 5-7let /

img_1735.jpg - 86.07 Kb img_1732.jpg - 85.30 Kb img_1739.jpg - 93.86 Kb

Motýlkové děti se připravují na vstup do první třídy ZŠ. Vzdělávají se v několika skupinách v centrech jako je Ateliér, Pokusy a objevy, Kostky, Lego a další  o menším počtu dětí podle svého rozhodnutí. Organizačně navazují  na třídu Broučků. Pani učitelky jsou zde v roli koordinátorek a pozorovatelek. Nabídka obsahuje činnosti k danému tématu podle třídního vzdělávacího programu pro daný rok.

šk.rok  2019 - 2020

TVP

 

Aktualizováno Čtvrtek, 06 Únor 2020 18:21