Přihlášení/Odhlášení
Témata vzdělávacího programu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 25 Leden 2009 18:45

Výchovná činnost naší MŠ:

V MŠ pracujeme podle Vzdělávacího programu mateřské školy na ul. Krátká, který byl vypracován na základě Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání Dětský svět a je v souladu s  Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zpracován na dobu tří let.

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání na šk.rok 2020/21:

"SVĚT A MOJE MÍSTO V NĚM"


MOTTO: "Mateřská škola je otevřena všem dětem, pláč tu nemá co dělat. Všichni jsme kamarádi!"

 

Ve školním roce 2020/2021 budeme děti vzdělávat podle těchto témat integrovaných bloků:

 

  • Dobré ráno, dobrý den, do školky jdu s úsměvem
  • Barevný podzim
  • Sníh, led, mráz-nastal zimní čas
  • Vítání jara
  • Léto je tady

 

Charakteristika integrovaných bloků:

 

1. Dobré ráno, dobrý den, do školky jdu s úsměvem

Charakteristika:

Na začátku roku se dítě adaptuje na nové prostředí, seznamuje se nejen s tímto prostředím, ale i s novými kamarády, dospělými, pravidly, režimem a všemi změnami, se kterými se musí vyrovnat. Vzdělávacím záměrem je, prostřednictvím her a  aktivit, vyrovnat se s těmito změnami, podporovat pocit bezpečí, zvyšovat sebevědomí, komunikativní dovednosti, rozvíjet prosociální chování.

Dalším cílem je seznámit se s místem, kde žije, poznat okolí mateřské školy, některé budovy a místa ve městě, orientovat se.

 

 

2. Barevný podzim

Charakteristika:

V tomto bloku se děti seznamují s ročním obdobím-podzimem a vším, co s ním souvisí-barvy, změny v přírodě, přírodní živly, plody podzimu ze zahrad i z lesa. Děti se učí poznávat některé druhy ovoce a zeleniny, využívají přitom všechny své smysly, získávají povědomí o důležitosti jejich konzumace pro naše zdraví a předcházení nemocem. Seznamují se s životem zvířat, čím se živí, kde žijí, poznávají některé listnaté a jehličnaté stromy. V tomto tématu mají děti možnost získávat praktické zkušenosti při pozorování přírody, při práci s různými přírodními materiály, rozvíjet estetické vnímání a vkus. Uvědomí si proměnlivost a nestálost přírody, to, že člověk svou činností přírodě může nejen pomáhat, ale i ubližovat.

Cíle:

- Podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je a kultivovat

- Podporovat duševní pohodu dětí a jejich psychickou zdatnost

- Rozvíjet u nich poznávací schopnosti a city

- Rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dítěte

- Seznamovat děti s okolním světem, vytvářet pozitivní vztahy

- Seznamovat děti s pravidly chování

- Vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky

- Vést děti k osvojování praktických dovedností v péči o své zdraví

- Zdokonalovat dovednosti dětí v oblasti hrubé a jemné motoriky

- Rozvíjet u dětí rozvíjení všech smyslů

- Poskytovat dětem co nejvíc příležitostí k aktivnímu pobytu v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky a tvořivost a rozvíjet tak citlivý vztah k přírodě a okolí, ve kterém žijí

- Umožnit dětem osvojit si poznatky z oblasti živé a neživé přírody

 

 

3. Sníh, led, mráz-nastal zimní čas

Charakteristika:

Toto kouzelné období seznámí děti se zimními svátky a tradicemi nejen u  nás, ale i ve světě. Doba čekání na čerta a Mikuláše nám prozradí, kdo je hodný, budeme vyrábět dárky pro toho, koho máme nejraději, poslouchat koledy, péct cukroví. Přiblížíme dětem českou lidovou slovesnost, rozvineme povědomí o důležitých lidských hodnotách, úctě, pokoře, radosti z obdarování druhých.

Děti si budou osvojovat poznatky o svém těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich významu, budeme sportovat, učit se správně dýchat a jíst zdravě, povídat si, jak se v zimě oblékat a chránit.

Seznámí se s přírodou v zimě, s jejími změnami, péčí o zvířátka, jejich stopami a životem. Zimní období je také jako stvořené pro pohádky-budeme si na ně hrát, kreslit, vyprávět.V pohádkách děti pochopí rozdíl mezi dobrem a zlem, rozvinou svoji fantazii a představivost, dramatické dovednosti, komunikativnost a jazykové schopnosti a dovednosti. To vše zakončíme pohádkovým karnevalem.

U předškolních dětí budeme podporovat přirozenou schopnost učit se a z objevů a poznání se radovat, cílenými činnostmi tyto děti připravit na nadcházející zápis do ZŠ.

Cíle:

- Vést děti učit se formovat své postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pohodu a pěkné prostředí

- Rozvíjet u dětí jazykové schopnosti produktivní (výslovnost, mluvní projev, vyjadřování)

- Umožnit dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost, rozvíjet u nich sebeovládání

- Učit děti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat

- Rozvíjet u dětí schopnost vytvářet a upevňovat citové vazby k rodině a svému okolí

- Vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení

- Vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi

 

4. Vítání jara

Charakteristika:

Jak se pozná, že je jaro? Příroda se začne probouzet a děti mohou pozorovat změny, které se dějí. Taje sníh, slunce začíná hřát, kytky vystrkují své hlavičky, rodí se mláďata, vracejí se ptáci z teplých krajin.

Společně oslavíme svátky jara-Velikonoce a seznámíme se s velikonočními zvyky, s tradicemi. Svátky skýtají spoustu manipulačních a rukodělných příležitostí.

Budeme oslavovat Zemi, dělat pokusy s vodou, hrát si s barvami, získávat znalosti o neživé přírodě. Seznámíme děti, co znamená čistota ovzduší a co mu škodí, jak o Zemi pečovat, aby byla stále čistá.

Povíme si, co pro nás znamená pojem rodina, jakou plní funkci, jak fungují vztahy a povinnosti mezi jednotlivými členy. Vyrobíme přáníčko pro maminky, které mají svátek a potěšíme je pěkným dárkem.

Duben je měsíc bezpečnosti na cestách. děti budou poznávat dopravní prostředky, zaměří se na bezpečnost v různých situacích, na prevenci a ochranu zdraví v silničním provozu.

Cíle:

- Vytvářet pozitivní vztah dětí k činnostem, posilovat u nich zvídavost, zájem, radost z objevování nového

- Vést děti k vnímání rozmanitosti světa přírody, chránit živé tvory, pomáhat pečovat o životní prostředí.

- Podporovat u dětí rozvoj a užívání smyslů

- Rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí a jejich kultivovaný projev

- Rozvíjet kooperativní dovednosti mezi dětmi

5. Léto je tady

Charakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na to, aby se děti naučily tolerovat pestrost světa i odlišnost lidí (naučily se tyto odlišnosti vnímat jako kladné a přínosné), aby se blíže seznámily s věcmi, které je obklopují. Chceme posílit dětskou zvídavost a zájem o objevování. Děti naučíme všímat si drobných živočichů a hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les)

Blížící se konec roku nám přinese spoustu zábavy a radosti. Děti se vydají na výlety a oslaví svůj svátek. Předškoláci se rozloučí s mateřskou školou.

Většinu dne budeme trávit v přírodě, zopakujeme si, co jsme se všechno naučili, a jak se v ní bedeme chovat. Zdokonalíme pohybové dovednosti dětí při venkovních hrách, prohloubíme výtvarné a hudební schopnosti, kreativitu.

Během prázdnin si užijeme volnosti a pohody letních dnů.

Cíle:

- Rozvíjet a posilovat fyzickou a psychickou zdatnost dítěte

-Rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte vyjádřit získané dojmy a prožitky

- Vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravéhoživotního stylu

- Vytvářet v dětech povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- Rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, rozšiřovat si slovní zásobu

- Snažit se o samostatný slovní projev dětí, upevňovat jejich výslovnost a vyjadřovací schopnosti

- Nabízet dětem příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobníbezpečnosti a vytváření zdravých životních návyků

 

 

- V

 

 

- V

 

 

 

Aktualizováno Neděle, 20 Září 2020 18:17